Privacybeleid

Deze website is eigendom van Atelier Schrauwen bvba.

 

Contactgegevens:

Atelier Schrauwen bvba

Tel: 03 669 65 23

E-mail : info@atelierschrauwen.be

0ndernemingsnummer: BE 0880 044 871

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Atelier Schrauwen op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@atelierschrauwen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Atelier Schrauwen uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Atelier Schrauwen omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Atelier Schrauwen contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

Cookiebeleid

U moet hier schrijven of uw website cookies wegschrijft. Wat cookies zijn, waarom die nuttig zijn voor de goede werking van de website. De gebruiker moet gedetailleerde info krijgen over de diverse cookies op de website. U moet per soort cookie meedelen wat het doel ervan is, hoe lang de cookiegegevens worden bewaard, hoe bezoekers de cookie-instellingen kunnen aanpassen en hoe ze cookiegegevens kunnen wissen. U moet ook aangeven hoe bezoekers zich tegen de verwerking van cookiegegevens kunnen verzetten en – erg belangrijk – of cookiegegevens worden doorgegeven aan derde partijen.

U neemt hiervoor best contact op met uw websitebouwer want dit is voor elke website anders.

Opgelet:

De link naar het cookiebeleid moet aanwezig zijn op iedere pagina van de website (bv. in een zijbalk of onderaan).

De website moet ook een duidelijk en zichtbaar bericht weergeven waarin toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies, bij voorkeur met knoppen om in te stemmen of af te wijzen.