top of page

Algemene voorwaarden Atelier Schrauwen BV

1 Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, bestelbonnen, leveringen en overeenkomsten, alsook op de uitvoering ervan, en gelden met uitsluiting van alle eventuele afwijkende bepalingen of voorwaarden van de klant. Afwijken kan enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Atelier Schrauwen.

 

2 Offertes-bestellingen-prijs: Alle offertes vanwege Atelier Schrauwen zijn 1 maand geldig en zijn vrijblijvend. Zij zijn slechts bindend na uitdrukkelijke bevestiging middels handtekening van beide partijen

 • Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, is de opgegeven prijs exclusief btw en taksen, alsook exclusief alle kosten of lasten m.b.t. het laden, lossen, de verzending, het vervoer, de verpakking en de verzekering. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door Atelier Schrauwen op elk ogenblik worden rechtgezet.

 • De prijs van de offerte is een prijs op basis van de eerste eisen van de klant, en vóór opmeting. Deze prijs kan nog worden aangepast in functie van de opmeting en extra eisen van de klant. De prijs zoals die nadien zal worden overeen gekomen in de orderbevestiging, is de enige juiste.

 

3 Informatie: De klant is gehouden om Atelier Schrauwen door middel van plannen, schetsen, studies, documenten, tekeningen enz. tijdig, d.w.z. binnen een termijn van 1 maand na de opmeting, alle noodzakelijk technische informatie te bezorgen m.h.o. het opmaken van een ontwerp.

 • Aanpassingen die moeten gebeuren op basis van informatie/ instructies die hetzij niet gekend waren bij het ondertekenen van de offerte (met inbegrip van instructies van architect, veiligheidscoördinator, ingenieur en/of EPB/EPC regelgever) enz., hetzij een gevolg zijn van het laattijdig (na het eerste ontwerp) doorsturen van (aanvullende) informatie, zijn niet in de offerte begrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend in regie aan het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering.

 • De klant verklaart dat voor de voorziene werken zo nodig een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. De klant erkent tevens dat zo nodig de werken in overeenstemming zijn met de reglementering inzake monumenten en geklasseerde gebouwen. De klant draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid. Atelier Schrauwen is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het E-peil.

 • Volgens de norm NBN S23-002 dient alle beglazing die lager dan 90cm van de vloer wordt geplaatst en waarbij geen bijkomende blijvende borstwering of bescherming is voorzien, van het type veiligheidsbeglazing te zijn. Atelier Schrauwen wenst u uitdrukkelijk op deze norm te wijzen, raadt u aan om deze richtlijnen te volgen en geeft u op vraag de kostprijs voor deze beglazing. Wij menen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben omtrent deze normering en beschouwen iedere afwijking hiervan als een bewuste keuze van de klant.

 • Eventuele meerkosten ingevolge van een ontbrekende of onvolledige asbestinventarisatie worden in regie aangerekend.

 

4 Opmeting - ontwerp: Na het afsluiten van de overeenkomst zal Atelier Schrauwen de opmeting verrichten op een tussen partijen af te spreken datum, binnen redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst. Na ontvangst van de noodzakelijke informatie (zie supra) en betaling van het voorschot, zal Atelier Schrauwen een ontwerp maken met vermelding van de afmetingen. De klant is gehouden het ontwerp en afmetingen na te kijken. Bij gebreke aan protest binnen de tien kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging, wordt de klant geacht in te stemmen met het ontwerp en de afmetingen.

 

5 Levering en plaatsing: De door Atelier Schrauwen opgegeven termijnen zijn louter indicatief en niet-bindend, en er geldt wat gebruikelijk is in de sector. Overschrijding kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling, schadevergoeding, weigering van in ontvangst name of weigering van betaling.

 • De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende vrij en toegankelijk is zodat de levering daadwerkelijk kan geschieden, en hij of zijn aangestelde dienen op het overeen gekomen tijdstip en plaats aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.

 • Kraanwerk, verhuisliften of andere hulp voor plaatsing zijn niet voorzien tenzij expliciet anders vermeld. Parkeerverboden of -vergunningen zijn steeds ten laste van de klant.

 • Voor de plaatsing van het geleverde dient de klant ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is (zowel binnen als buiten) en dat er water, elektriciteit en verwarming aanwezig zijn, zodat de plaatsing op een normale manier kan gebeuren. Bovendien dient de klant zelf de nodige voorzorgen te nemen tegen de verspreiding van stof en geur.

 • Wachttijden, vertraging in de levering en/of vertraging in de plaatsing die te wijten zijn aan een gebrekkige toegang tot de werf of gebrekkige voorzieningen, zullen door Atelier Schrauwen afzonderlijk worden aangerekend in regie aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de uitvoering.

 • Voeg- of pleisterwerken of eender welke bijkomende andere afwerking aan de binnen- of buitenzijde is niet voorzien, tenzij expliciet anders vermeld.

 • Nieuwe dorpels zijn niet voorzien, tenzij expliciet anders vermeld.

 • Het demonteren van bestaande constructies is niet voorzien, tenzij expliciet anders vermeld.

 

6 Eigendomsvoorbehoud-overdracht eigendom en risico: Alle geleverde goederen blijven eigendom van Atelier Schrauwen,

 

tot aan het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens Atelier Schrauwen volledig heeft voldaan, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten.

 • Alle risico’s voor verlies, schade of beschadiging aan/door de goederen, gaan steeds over op het ogenblik van de levering af magazijn, ongeacht het tijdstip van eigendomsoverdracht.

 

7 Betaling: Alle bestellingen zijn in principe contant betaalbaar op de vennootschapszetel van Atelier Schrauwen door storting op de aangegeven rekening, kosten ten laste van de klant.

 • Betaling geschiedt als volgt:

  • deuren 50% bij opmeting – 50% na plaatsing.

  • ramen: 10% bij bestelling, 60% bij opmeting, 30% na afwerking.

  • De klant mag (behalve bij rechterlijk bevel) geen aftrek toepassen, bij wijze van verrekening, compensatie, tegenvordering of anderszins.

 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR, alsook een conventionele interest van 1% per begonnen maand. Elke betaling wordt eerst aangerekend op de interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens op de hoofdsom, en bovendien steeds eerst op de oudste schuld, ongeacht de vermelding bij de betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt ook het niet-vervallen gedeelte van de betrokken factuur, alsook alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, onmiddellijk en volledig opeisbaar, en is Atelier Schrauwen gerechtigd de overeenkomsten met de klant op te schorten of te zijnen laste als ontbonden te beschouwen.

 

8 Protesten: Alle prestaties, met inbegrip van facturatie en levering/plaatsing, worden geacht te zijn aanvaard door de klant, behoudens protest middels aangetekend schrijven binnen de hierna vermelde termijnen:

 • voor zichtbare gebreken en afwijkingen in het geleverde: 10 kalenderdagen na de plaatsing/levering

 • voor verborgen gebreken: 10 kalenderdagen nadat de gebreken zich manifesteren

 • voor facturatie: 10 kalenderdagen na verzending factuur

Deze termijnen zijn vervaltermijnen; na het verstrijken ervan wordt de klant geacht in te stemmen en wordt de aanneming als definitief opgeleverd beschouwd.

 • In afwijking op het voorgaande, dienen de afmetingen, kleur, lakwerk, kwaliteit en profilering van het hout nagekeken te worden door de klant bij levering/plaatsing. Deze elementen, alsook de normale toleranties van houtproducten en lakwerk zoals voorzien in het WTCB (en meer concreet STS 04, STS 52.1 en EN14220), kunnen door de klant achteraf nooit worden ingeroepen als gebrek, ook niet als verborgen gebrek.

 • Protesten die betrekking hebben op een deel van de geleverde goederen en/of diensten, geven de klant geen recht om betaling van het niet-betwiste gedeelte van de geleverde goederen en/ of prestaties op te schorten. Onderhandelingen door Atelier Schrauwen n.a.v. een klacht of schadegeval, impliceren geen enkele erkenning van schuld en/of aansprakelijkheid.

 

9 Garanties: Atelier Schrauwen verstrekt een garantie van 1 jaar op materiaalfouten, t.w. kromtrekkingen buiten de normale tolerantie, scheuren of barsten, slepen van de deuren, het loskomen van het lakwerk. Voor de producten die door Atelier Schrauwen zelf niet worden vervaardigd doch enkel verkocht namens een derde producent, zoals bv. het glas en slotwerk, geldt de fabrieksgarantie van de producent.

 • Aangezien Atelier Schrauwen met natuurproducten werkt, aanvaardt de klant dat natuurlijke afwijkingen in kleur, verkleuring van lakwerk, structuur e.d.m. onvermijdbaar zijn en dat geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technisch (conform het WTCB en meer concreet STS 04, STS 52.1 en EN14220) niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht toegestaan zijn, zonder enige garantie.

 • Gelet op het bijzonder karakter van de natuurproducten en met het oog op de schadebeperkingsplicht, is de klant gehouden elk mogelijk garantiegeval of gebrek (zoals o.m. doch niet beperkend kromtrekken, slepen van deuren enz.) te melden binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de vaststelling ervan, dit op straffe van verval van de garantie.

 • De garantie is niet van toepassing op:

  • brand, vocht, vorst en waterschade

  • schade veroorzaakt door overmacht

  • slijtage en/of ouderdom

  • manipulaties, wijziging of bewerking door iemand anders dan Atelier Schrauwen

  • foutief gebruik, behandeling en/of onderhoud van de producten

  • kromtrekkingen e.d.m. die een gevolg zijn van de aanwezigheid van warmtebronnen (verwarming, kachels enz) in een directe straal van 3 meter rond het geleverde/ geplaatste.

  • De garantie beperkt zich tot de vervanging van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is. Een herstelling en/of vervanging doet geen nieuwe garantietermijn lopen. De garantie is exclusief verplaatsingskosten.

 

10 Aansprakelijkheid: Atelier Schrauwen is slechts aansprakelijk i.g.v. opzet en/of bedrog, met uitsluiting van elke fout, inclusief de zwaarste die zij begaat.

Zij is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware tekortkomingen, lichte en lichtste fouten en opzet/bedrog, van haar leveranciers, aangestelden en uitvoeringsagenten, incl. onderaannemers en vervoerders. De uitsluiting voor zware fout geldt niet ten overstaan van consumenten.

 • De aansprakelijkheid van Atelier Schrauwen blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag van de reeds gefactureerde en ook effectief betaalde bedragen in het kader van de specifieke overeenkomst met de klant die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid kan bovendien enkel maar worden ingeroepen voor rechtstreeks en voorzienbare schade, met uitsluiting van o.m. onrechtstreekse schade zoals winstverlies, verlies van reputatie, commerciële verliezen enz.

 

11 Overmacht: In geval van overmacht heeft Atelier Schrauwen het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst(en) met de klant geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Als overmacht worden o.m. beschouwd: arbeidsconflicten, een daad of verzuim van de overheid, weersomstandigheden, brand, ongeval, technische panne, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of onderaannemers liggen. De overmachtssituatie ontslaat de klant niet van de verplichting tot volledige betaling van alle goederen die reeds geleverd en prestaties die reeds verricht zijn op het ogenblik dat de overmachtssituatie intreedt.

 

12 Niet naleving verplichtingen: Ingeval Atelier Schrauwen ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant ontvangt, de klant failliet wordt verklaard, opschorting van betaling krijgt van de rechtbank, tot vereffening of ontbinding overgaat of indien er een voorlopig bewindvoerder, sekwester, schuldbemiddelaar of gelijkaardig persoon benoemd wordt, heeft Atelier Schrauwen het recht de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te schorsen en/of als beëindigd te beschouwen ten nadele van de klant, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 • Bij niet naleving door de klant van een of meer van zijn/haar verplichtingen, zullen de tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en van rechtswege door Atelier Schrauwen kunnen worden opgeschort, en kan zij deze van rechtswege als ontbonden beschouwen ten nadele van de klant, zonder dat de klant enige schadevergoeding (o.m. wegens vertraging) kan vorderen.

 • In dergelijk geval heeft Atelier Schrauwen recht op betaling vanwege de klant van alle op datum van beëindiging of ontbinding reeds geleverde goederen, geleverde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de werf van de klant, alsook op een bijkomende schadevergoeding ten titel van winstderving, dewelke minimum wordt vastgelegd op 20% van de overeengekomen prijs van de globale aanneming.

 • Huidig artikel doet geen afbreuk aan het keuzerecht van Atelier Schrauwen om te opteren voor een gedwongen uitvoering van de overeenkomst of bestelling ten laste van de klant, noch van haar recht om desgevallend een andere, hogere schade te bewijzen.

 

13 Diverse: Nietigheid of ongeldigheid van één of meer onderdelen/bepalingen van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere onderdelen/ bepalingen of van de gehele overeenkomst met zich mee.

 • Indien verschillende klanten samen de overeenkomst aangaan, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke bepalingen.

 • Alle geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst en/of uitvoering ervan, in de meest ruime zin, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Atelier Schrauwen haar vennootschapszetel heeft, onverminderd haar recht om geschillen aanhangig te maken comform artikel 624 Ger.W.

 

14 Intellectuele eigendom: Alle studies, plannen, tekeningen, schetsen, ontwerpen enz., uitgaande van Atelier Schrauwen, alsook de intellectuele rechten hierop, blijven steeds eigendom van Atelier Schrauwen en vallen onder bescherming van alle nationale en internationale wetgeving inzake bescherming van intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten. De klant is verantwoordelijk voor ieder misbruik en/of schending hiervan. Voor elke inbreuk hierop is de klant gehouden een forfaitaire vergoeding ter compensatie van de schade en gederfde winsten te betalen t.t.v. licentie-vergoeding van 10.000,00 EUR. Deze stukken moeten op eerste verzoek aan Atelier Schrauwen worden teruggegeven, zonder enig recht op verdeling, reproductie of elke andere mogelijke inmenging op het intellectueel eigendomsrecht.

 

15 Uw persoonsgegevens: Uw gegevens worden door Atelier Schrauwen verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht.

 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing (/om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op www.atelierschrauwen.be / een schrijven aan ons adres.

 • Via www.atelierschrauwen.be / een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen.

 • Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermings- autoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

bottom of page